Έγκριση πρακτικών αποτελέσματος αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής, της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας»

Απόφαση της υπ’ αρ. 31/03.05.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 9ο : «Έγκριση των Πρακτικών υπ’ αριθμ. 1 / Διακήρυξη 394/2018 και 2 / Διακήρυξη 394/2018, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Συνοπτικών Διαγωνισμών του Ι.Π.Ε. σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117, του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη σύναψη Συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής συνολικής εκτιμώμενης αξίας €50.639,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με ανώτατη αξία δικαιώματος προαίρεσης ίση με το ποσό της έκπτωσης του αναδόχου, της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5004190, σύμφωνα με την 70/2018 Διακήρυξη.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδω.

Εκτύπωση

Print Friendly, PDF & Email

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...