Το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, το οποίο αποτελεί ένα Επιμορφωτικό και Ερευνητικό Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συνεστήθη διά της από 5-5-2009 Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και διέπεται υπό Κανονισμού, δημοσιευθέντος στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 269/25-02-2015, τ. Β΄.

Διά τοῦ ἄρθρου 64 τοῦ ν. 4415/2016 η διά βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιμαντική επιμόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών των φορέων  του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) παρέχεται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αθηνών. Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής  πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου  1 του Π.δ. 57/2007 (Α΄ 59). Η κατά τα ως άνω παρεχόμενη επιμόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των φορέων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄146) που παρέχεται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μοριοδοτείται, ως κριτήριο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζζ΄ της παρ. 3 του άρθρου  85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και ισχύει.

Aποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, κατά τα προβλεπόμενα υπό των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 57/2007 (Α΄ 59).  Η κατά τα ως άνω παρεχόμενη επιμόρφωσης των Κληρικών, των Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των φορέων του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977 (Α΄ 146), η οποία παρέχεται από αυτό μοριοδοτείται, ως κριτήριο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων εις τούς εν λόγω φορείς, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα υπό της περιπτώσεως ζζ΄ της παρ. 3 του άρθρου  85 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και ισχύει.

Παράλληλα κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2259/12-06-2013  Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όλες οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΙΠΕ, συνάπτοντας Σύμφωνο Συνεργασίας.

Ήδη, μάλιστα, έχουν υπογράψει το προβλεπόμενο Σύμφωνο Συνεργασίας 46 Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ κατόπιν αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, πραγματοποιούνται προγράμματα ποιμαντικής επιμόρφωσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με αρμόδια για την υλοποίησή τους την Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης, μετά από την υπογραφή του σχετικού συμφώνου συνεργασίας με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στοχεύουν:

  • στην ποιμαντική, θεολογική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων προς χειροτονία και του ιερατικού ζεύγους, την εν γένει επιμόρφωση των Κληρικών και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, θρησκευτικές και πνευματικές εξελίξεις,
  • στην μελέτη, προώθηση και στήριξη της Ορθοδόξου Παραδόσεως και του Ελληνοχριστιανικού πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου,
  • στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων πρακτικής άσκησης, καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων επί ποιμαντικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων,
  • στην προσφορά επιστημονικής εποπτείας και την υποστήριξη των στελεχών και των διαφόρων ποιμαντικών και διοικητικών δομών,
  • στην εκπόνηση ή την εποπτεία και υποστήριξη ειδικών μελετών, σχετικών προς όλους τους προαναφερθέντες τομείς δραστηριοτήτων.
Print Friendly, PDF & Email