Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για Ανάθεση Διδασκαλίας σε Επιμορφωτικά Προγράμματα

Το IΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ι.Π.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10644/10-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτές κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ και καλεί τους ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλουν αίτηση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης δηλαδή την 28/02/2020.

Οι αιτήσεις για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας της υποπαρ. 3.4.1. του άρθρου 3 της παρούσας υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Συνοδευτικά αρχεία:

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. (docx)

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. (pdf)

Αίτηση Επικαιροποίησης Στοιχείων του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. (docx)

Αίτηση Επικαιροποίησης Στοιχείων του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. (pdf)

Αίτηση Δήλωσης Θεματικών Ενοτήτων για ανάθεση Διδακτικού Έργου (docx)

Αίτηση Δήλωσης Θεματικών Ενοτήτων για ανάθεση Διδακτικού Έργου (pdf)

Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Ι.Π.Ε.:

Εκτύπωση

Print Friendly, PDF & Email

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...