Απολογισμός επιμορφωτικών δράσεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010 – 2017

Συνολικά από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ετών 2010-2017  επιμορφώθηκαν 8.255 άτομα.

Εξ αυτών, οι 4.375  παρακολούθησαν πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα, και οι  3.880 παρακολούθησαν μη πιστοποιημένα προγράμματα: Σεμινάρια και εργαστήρια.

Συνεκπονήθηκαν από την Ι.Α.Α και Μητροπόλεις της Ελληνικής Επικράτειας συνολικά  90 προγράμματα , καταμερισμένα  σε 227 τμήματα.

Εξ αυτών, τα 43  ήταν πιστοποιημένα προγράμματα (103 τμήματα) και τα 47 ήταν μη πιστοποιημένα (124 τμήματα).

Για τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα έχουν υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας  με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως , 63 Μητροπόλεις της Ελληνικής Επικράτειας.

Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσφέρθηκαν  5.458  διδακτικές ώρες.

 Εξ αυτών οι 2.779 αφορούσαν στα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι 2.679 αφορούσαν στα μη πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα.