Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 180/27.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 180/27.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μιας (1) θέσεως της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.ipe.gr) δηλαδή από 24/02/2020 έως και 28/02/2020 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι αιτιολογημένες και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως, στην διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 19-21, τκ. 10556, Αθήνα, στο γραφείο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Εκτύπωση

Print Friendly, PDF & Email

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...