Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου

Το IΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ι.Π.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10644/10-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 150/22-01-2020 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου μιας (1) θέσης της Ομάδας Διοίκησης Έργου.

Οι αιτήσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο προς το:

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ)

Αγίας Φιλοθέης 19-21, Τ.Κ. 10556

Υπόψη Αρχιμ. Θεολόγου Αλεξανδράκη

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  28/01/2020 – 11/02/2020.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση

Εκτύπωση

Print Friendly, PDF & Email

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...