Εκπαίδευση στη διαχείριση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων αιχμής

Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση στη διαχείριση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων αιχμής». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση».