Σύγχρονες προσεγγίσεις προβλημάτων ψυχικής υγείας

Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις προβλημάτων ψυχικής υγείας». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση».